کارتون

پیرمرد مهربون مزرعه داره | پیرمرد مهربون

مزرعه حیوانات Old MacDonald had a farm in Persian: پیرمرد قصمون مزرعه دارهتو مزرعش یه گاو مهربون داره گاو شیر میده غذا میخورهماما میکنه ماما میکنهگوسفند گله ی ما چقذ قشنگهرو تنش پر از خال رنگا وارنگه این ور میپره اون ور میپرهبع بع میکنه بع بع میکنهاین هم یک خروس و مرغ چاق و چلهجوجه هاش از خوشگلی همتا ندارهبازی میکنن شلوغ میکننجیک جیک جیک جیکیه خوک توی مزرعه بازی میکنه از اینجا وو به اونجا هی سرمیزنه اینجا میره اونجا میرهکمک میکنه کمک میکنهاین مزرعه یه اس

پیرمرد مهربون مزرعه داره | پیرمرد مهربون

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا